Yenidoğan Sarılığına İlişkin Annelerin Kaygısı: İlişkisel Tanımlayıcı Çalışma

Fatma Taş Arslan, Fulya Ünver

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi(2022)

引用 0|浏览2
暂无评分
摘要
Amaç: Araştırma, yenidoğan sarılığı nedeniyle hastaneye yatırılan term yenidoğanların annelerinde kaygı düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Araştırma ilişkisel tanımlayıcı tasarımda olup, bir devlet hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yürütülmüştür. Yenidoğan sarılığı nedeniyle tedavi gören sağlıklı term yenidoğana sahip ve çalışmaya katılmaya gönüllü anneler (N:120) çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, tanımlayıcı bilgi formu ve Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) ile annelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizinde One-Way ANOVA testi, bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p< 0,05 olarak kabul edilmiştir.Bulgular: Çalışmada annelerin durumluk kaygı puan ortalaması 48,33±15,636 olarak bulunmuştur. Araştırmada; gelir düzeyi, gebelik süresi, doğum şekli, sağlık çalışanları desteği, bebeğin yenidoğan sarılığı olmasına yol açabilecek neden, bebeğin ışık tedavisi almasının ve bebekten kan alınması gibi uygulamaların anneyi kaygılandırma durumu ile durumluk kaygı puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05).Uygulamada Kullanım: Araştırma bulguları sonucunda annelerin hafif kaygı düzeyinde olduğu ve bazı faktörlerin annelerin kaygı düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Yenidoğan sarılığı tedavisinde annelerin kaygılarının dikkate alınması ve bu duruma yönelik girişimler planlanması önerilir. Yenidoğan sarılığına ilişkin ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin farkındalığının artması ve yenidoğan sarılığına ilişkin gelişmelerin takip edilerek uygulamaya aktarılması önerilmektedir.
更多
查看译文
关键词
mother,phototherapy,anxiety,newborn,neonatal jaundice,anne,fototerapi,kaygı,yenidoğan,yenidoğan sarılığı
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要