Mishel'in Hastalıklarda Belirsizlik Teorisine Dayalı Hemşirelik Girişimlerinin Kanser Tanısı Alan Çocukların Bakım Verenlerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Sevil ÖZKAN,Fatma TAŞ ARSLAN

Genel Tıp Dergisi(2022)

引用 0|浏览0
暂无评分
摘要
Amaç: Mishel'in Hastalıklarda Belirsizlik Teorisi’ne (MHBT) dayalı hemşirelik müdahalelerinin kanser tanısı alan çocukların bakım verenlerinde belirsizlik, umutsuzluk, baş etme ve uyumu üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tekrarlı ölçümler (ön test-son test-izleme) ve paralel grup (müdahale-kontrol) içeren randomize kontrollü deneysel tasarımda bir çalışma olup; çalışma da belirsizlik (MHBÖ-E/ÇF), umutsuzluk (BUÖ), baş etme ve uyum (BUSÖ) ile ilgili ölçümler vardır. Çalışma Ocak-Temmuz 2019 tarihlerinde, çocuk onkoloji-hematoloji kliniklerinde izlenen kanser tanısı alan 46 çocuğun bakım vereni ile yürütülmüştür. Girişim Grubu'na (GG) teoriye dayalı olarak geliştirilen protokole uygun 6 modül eğitim ve danışmanlık verilmiştir. Çalışmada CONSORT kılavuzu uygulanmıştır. Bulgular: MHBÖ-E/ÇF son test puan ortalaması GG’de KG'den daha düşüktü (p
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要