MIPI 2024 Challenge on Demosaic for HybridEVS Camera: Methods and Results

Yaqi Wu,Zhihao Fan, Xiaofeng Chu,Jimmy S. Ren,Xiaoming Li,Zongsheng Yue,Chongyi Li, Shangcheng Zhou,Ruicheng Feng,Yuekun Dai,Peiqing Yang,Chen Change Loy, Senyan Xu, Zhijing Sun, Jiaying Zhu,Yurui Zhu,Xueyang Fu,Zheng-Jun Zha, Jun Cao, Cheng Li, Shu Chen, Liang Ma, Shiyang Zhou,Haijin Zeng,Kai Feng,Yongyong Chen,Jingyong Su, Xianyu Guan,Hongyuan Yu, Cheng Wan, Jiamin Lin,Binnan Han,Yajun Zou,Zhuoyuan Wu, Yuan Huang, Yongsheng Yu, Daoan Zhang, Jizhe Li,Xuanwu Yin,Kunlong Zuo,Yunfan Lu, Yijie Xu, Wenzong Ma,Weiyu Guo, Hui Xiong, Wei Yu, Bingchun Luo,Sabari Nathan,Priya Kansal

arxiv(2024)

引用 0|浏览12
暂无评分
摘要
The increasing demand for computational photography and imaging on mobile platforms has led to the widespread development and integration of advanced image sensors with novel algorithms in camera systems. However, the scarcity of high-quality data for research and the rare opportunity for in-depth exchange of views from industry and academia constrain the development of mobile intelligent photography and imaging (MIPI). Building on the achievements of the previous MIPI Workshops held at ECCV 2022 and CVPR 2023, we introduce our third MIPI challenge including three tracks focusing on novel image sensors and imaging algorithms. In this paper, we summarize and review the Nighttime Flare Removal track on MIPI 2024. In total, 170 participants were successfully registered, and 14 teams submitted results in the final testing phase. The developed solutions in this challenge achieved state-of-the-art performance on Nighttime Flare Removal. More details of this challenge and the link to the dataset can be found at https://mipi-challenge.org/MIPI2024/.
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要