MIPI 2024 Challenge on Nighttime Flare Removal: Methods and Results

Yuekun Dai,Dafeng Zhang,Xiaoming Li,Zongsheng Yue,Chongyi Li,Shangchen Zhou,Ruicheng Feng,Peiqing Yang,Zhezhu Jin, Guanqun Liu,Chen Change Loy, Lize Zhang,Shuai Liu,Chaoyu Feng,Luyang Wang, Shuan Chen,Guangqi Shao,Xiaotao Wang,Lei Lei,Qirui Yang, Qihua Cheng, Zhiqiang Xu,Yihao Liu,Huanjing Yue, Jingyu Yang,Florin-Alexandru Vasluianu,Zongwei Wu, George Ciubotariu,Radu Timofte, Zhao Zhang,Suiyi Zhao,Bo Wang, Zhichao Zuo,Yanyan Wei, Kuppa Sai Sri Teja, Jayakar Reddy A, Girish Rongali,Kaushik Mitra, Zhihao Ma, Yongxu Liu, Wanying Zhang,Wei Shang, Yuhong He,Long Peng, Zhongxin Yu, Shaofei Luo,Jian Wang, Yuqi Miao,Baiang Li, Gang Wei, Rakshank Verma, Ritik Maheshwari, Rahul Tekchandani,Praful Hambarde, Satya Narayan Tazi,Santosh Kumar Vipparthi,Subrahmanyam Murala, Haopeng Zhang, Yingli Hou,Mingde Yao, Levin M S, Aniruth Sundararajan, Hari Kumar A

CoRR(2024)

引用 0|浏览45
暂无评分
摘要
The increasing demand for computational photography and imaging on mobile platforms has led to the widespread development and integration of advanced image sensors with novel algorithms in camera systems. However, the scarcity of high-quality data for research and the rare opportunity for in-depth exchange of views from industry and academia constrain the development of mobile intelligent photography and imaging (MIPI). Building on the achievements of the previous MIPI Workshops held at ECCV 2022 and CVPR 2023, we introduce our third MIPI challenge including three tracks focusing on novel image sensors and imaging algorithms. In this paper, we summarize and review the Nighttime Flare Removal track on MIPI 2024. In total, 170 participants were successfully registered, and 14 teams submitted results in the final testing phase. The developed solutions in this challenge achieved state-of-the-art performance on Nighttime Flare Removal. More details of this challenge and the link to the dataset can be found at https://mipi-challenge.org/MIPI2024/.
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要