FlightLLM: Efficient Large Language Model Inference with a Complete Mapping Flow on FPGAs.

Shulin Zeng,Jun Liu,Guohao Dai,Xinhao Yang,Tianyu Fu,Hongyi Wang, Wenheng Ma,Hanbo Sun, Shiyao Li, Zixiao Huang, Yadong Dai, Jintao Li, Zehao Wang, Ruoyu Zhang, Kairui Wen,Xuefei Ning,Yu Wang

Symposium on Field Programmable Gate Arrays(2024)

引用 0|浏览14
暂无评分
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要