Pesticide dose adjustment in 3D crops

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)(2021)

Cited 0|Views0
No score
Abstract
En l’actual situacio de creixement continuat de la poblacio mundial, la produccio suficient d’aliments no pot ser garantida sense l’us de productes fitosanitaris (PF). No obstant, el seu us no resta exempt de notables dificultats com l’elevat cost dels programes de lluita quimica pel control de les plagues i malalties que, en el cas de la fructicultura i la viticultura, representen fins al 30% dels costos totals de produccio. A mes a mes, l’us de PF comporta riscs importants per la salut humana i el medi ambient. A tot aixo, s’hi ha de sumar la creixent desconfianca, quan no el rebuig, d’amplis sectors de la societat. Per tal de reduir el seu impacte, la Comissio Europea mitjancant el pacte verd i, en concret, a traves de l’estrategia de la granja a la taula, preten reduir el consum i el risc associat als PF en un 50% en l’any 2030. En aquest context, son necessaries eines cientificotecniques validades per reduir de les dosis a les minimes imprescindibles sense comprometre la collita. En aquesta Tesi es presenta i valida el sistema d'ajuda a la presa de decisio DOSA3D, el qual permet ajustar el volum de caldo i la dosi de PF en cultius arboris (cultius 3D) a partir de les caracteristiques del cultiu (area foliar objectiu i geometria ), el polvoritzador i la plaga o malaltia a controlar. La validacio del sistema DOSA3D s’ha dut a terme en tractaments uniformes i en tractaments zonals en base a mapes de vigor atenent a dos criteris, les deposicions sobre l’objectiu tractat i l’eficacia en el control de plagues i malalties. En base a aixo, les hipotesis contrastades han estat: i) el “Leaf Area Index” (LAI) o index d’area foliar (parametre mes rellevant per l’ajust de la dosis) es estimat correctament a partir de la geometria de la vegetacio i de l’estat fenologic de la vinya; ii) l’eficiencia del tractament calculada mitjancant el sistema DOSA3D s’ajusta a la realitat operativa dels tractaments; iii) la deposicio a les fulles es un parametre que es relaciona be amb l’eficacia biologica del tractament; iv) el volum de caldo establert pel sistema DOSA3D permet obtenir deposicions similars a l’objectiu llindar (1.2 µl cm-2) i, consequentment, obtenir l’eficacia adequada; i, v) el tractament zonal de la vinya a partir de mapes de vigor, ajustant la dosi mitjancant el sistema DOSA3D, permet assolir deposicions optimes i l’eficacia biologica esperada en els diferents vigors. El cos de la Tesi Doctoral es divideix en tres blocs. El primer esta dedicat a la revisio de l’estat de l’art en materia d’expressio i l’ajustament de la dosi i a la comparacio entre els diferents sistemes existents per a la presa de decisio en l’ajustament de la dosi. El segon bloc de la Tesi inclou dos capitols dedicats als fonaments del sistema DOSA3D i a la seva validacio en el cultiu de la de vinya. aixo Amb aquesta finalitat, s’han practicat defoliacions de trams de vinyes en espatllera, donant-se per valid el model d’estimacio del LAI del sistema DOSA3D vinyes de fins a 1.25 m d’amplada. Tambe, mitjancant la metodologia descrita a la norma ISO 22522:2007, s’ha determinat la deposicio foliar en tractaments ajustats, posant-se de manifest la marcada tendencia a la uniformitzacio de les deposicions en la mesura que incrementa el LAI. Tambe, el sistema DOSA3D ha estat validat al llarg de tota la campanya per l’eficacia en el control de l’oidi (Erysiphe necator Schw.) en quatre assajos independents en els que les dosis de PF s’han reduit fins al 60% respecte a l’estrategia realitzada per l’agricultor. En el tercer bloc s’han validat els tractaments zonals a dosis ajustades mitjancant el sistema DOSA3D en vinyes espacialment variables. Mitjancant l’index de vigor “Plant Cell Density” (PCD), establert a partir d’imatges multiespectrals adquirides des d’un avio, s’han confeccionat mapes de dos vigors i els conseguents mapes de prescripcio. En tots els casos, la deposicio foliar no ha presentat diferencies significatives entre classes de vigor i l’eficacia dels tractaments en el control del acar groc (Eotetranychus carpini Oud.) i el mosquit verd (Empoasca vitis G. y Jacobiasca lybica Berg. & Zanon) ha permes situar la densitat de la plaga per sota dels llindars economics de danys en ambdues classes de vigor, comportant estalvis de PF entre el 16,6 i el 24,8% en les zones de baix vigor. Les conclusions obtingudes en la present Tesi Doctoral proporcionen les evidencies cientificotecniques necessaries per utilitzar el sistema DOSA3D de manera sanitariament segura (garantint l’eficacia biologica). El sistema es mostra com una eina a ser considerada pels seus efectes beneficiosos per part dels agents interessats (agricultors, assessors en sanitat vegetal, industria quimica, constructors d’equips de tractaments i autoritats reguladores) aixi com per la seva contribucio a la consecucio dels objectius de la Comissio Europea en materia de reduccio de l'us dels PF.
More
Translated text
Key words
crops
AI Read Science
Must-Reading Tree
Example
Generate MRT to find the research sequence of this paper
Chat Paper
Summary is being generated by the instructions you defined