GDFace: Gated Deformation for Multi-view Face Image Synthesis

Xuemiao Xu
Xuemiao Xu
Keke Li
Keke Li
Cheng Xu
Cheng Xu

AAAI, pp. 12532-12540, 2020.

Cited by: 0|Bibtex|Views8|Links
EI

Code:

Data:

Your rating :
0

 

Tags
Comments