An Approximate Quadratic Programming for Efficient Bellman Equation Solution

Jianmei Su
Jianmei Su
Hongliang Guo
Hongliang Guo
Zhinan Peng
Zhinan Peng

IEEE Access, pp. 126077-126087, 2019.

Cited by: 0|Bibtex|Views11|
EI

Code:

Data:

Your rating :
0

 

Tags
Comments