IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

  The Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) is an annual conference on computer vision and pattern recognition, which is regarded as one of the most important conferences in its field.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Dumitru Erhan: 3 / 18092
  Christian Szegedy: 3 / 16504
  Dragomir Anguelov: 3 / 15443
  Scott Reed: 1 / 14823
  Vincent Vanhoucke: 1 / 14823
  Yangqing Jia: 1 / 14823
  Wei Liu: 1 / 14823
  Andrew Rabinovich: 1 / 14823
  Pierre Sermanet: 1 / 14823
  Trevor Darrell: 6 / 11275
  Ross B. Girshick: 5 / 10565
  Jonathan Long: 1 / 10479
  Evan Shelhamer: 1 / 10479
  Malik, J.: 1 / 9186
  Donahue, J.: 1 / 9186
  Darrell, T.: 1 / 9186
  Thomas Leung: 2 / 3902
  Yaniv Taigman: 2 / 3528
  Ming Yang: 2 / 3528
  Li Fei-Fei: 2 / 3469
  2015
  Jian Sun: 5 / 26984
  Kaiming He: 4 / 26936
  Shaoqing Ren: 2 / 26404
  Xiangyu Zhang: 1 / 26356
  Ross Girshick: 3 / 5572
  Ali Farhadi: 5 / 5264
  Santosh K Divvala: 2 / 5041
  Joseph Redmon: 1 / 4965
  Christian Szegedy: 1 / 4509
  Zbigniew Wojna: 1 / 4509
  Jonathon Shlens: 1 / 4509
  Vincent Vanhoucke: 1 / 4509
  Sergey Ioffe: 1 / 4509
  Trevor Darrell: 4 / 3427
  Xiaoou Tang: 9 / 3328
  Dmitry Kalenichenko: 1 / 3312
  Florian Schroff: 1 / 3312
  James Philbin: 1 / 3312
  Kate Saenko: 3 / 3169
  Marcus Rohrbach: 2 / 2972
  2016
  Kilian Q. Weinberger: 2 / 4116
  Zhuang Liu: 1 / 4084
  Gao Huang: 1 / 4084
  Alexei A. Efros: 6 / 4043
  Ross B. Girshick: 6 / 3701
  Tinghui Zhou: 2 / 2885
  Phillip Isola: 2 / 2868
  Zehan Wang: 3 / 2866
  Wenzhe Shi: 3 / 2866
  Jose Caballero: 3 / 2866
  Kaiming He: 3 / 2838
  Piotr DolláR: 3 / 2813
  Ferenc Huszar: 2 / 2781
  Jun-Yan Zhu: 1 / 2768
  Ali Farhadi: 6 / 2619
  Joseph Redmon: 1 / 2479
  Xiaogang Wang: 5 / 2432
  Christian Ledig: 2 / 2110
  Johannes Totz: 2 / 2110
  Lucas Theis: 1 / 2025
  2017
  Bernt Schiele: 17 / 943
  Fei Wang: 6 / 910
  Jie Hu: 1 / 886
  Li Shen: 1 / 886
  Gang Sun: 1 / 886
  Ming-Hsuan Yang: 7 / 743
  Xiangyu Zhang: 3 / 733
  Philip H. S. Torr: 7 / 725
  Trevor Darrell: 5 / 718
  Abhinav Gupta: 7 / 692
  Joao Carreira: 1 / 684
  Andrew Zisserman: 1 / 684
  Antonio Torralba: 5 / 670
  Jonathon Shlens: 2 / 647
  Thomas A. Funkhouser: 5 / 646
  Judy Hoffman: 1 / 621
  Kate Saenko: 1 / 621
  Eric Tzeng: 1 / 621
  Barret Zoph: 1 / 595
  Quoc V. Le: 1 / 595
  2018
  Menglong Zhu: 1 / 447
  Liang-Chieh Chen: 1 / 447
  Andrew G. Howard: 1 / 447
  Mark Sandler: 1 / 447
  Andrey Zhmoginov: 1 / 447
  Stephen Gould: 3 / 409
  Damien Teney: 1 / 399
  Xiaodong He: 1 / 399
  Mark Johnson: 1 / 399
  Lei Zhang: 1 / 399
  Chris Buehler: 1 / 399
  Peter Anderson: 1 / 399
  Ming-Hsuan Yang: 15 / 350
  Eli Shechtman: 2 / 230
  Oliver Wang: 2 / 230
  Jianping Shi: 4 / 225
  Alexei A. Efros: 2 / 224
  Phillip Isola: 1 / 205
  Richard Zhang: 1 / 205
  Yun Fu: 2 / 205

  Publications

  Browse by Citation
  29

  Convolutional Pose Machines.Cited by 1201

  Shih-En Wei,Varun Ramakrishna,Takeo Kanade,Yaser Sheikh
  (2016)